previous pauseresume next

"آغاز بکار بکار پایگاه های طرح سنجش شاهین شهرو میمه"

در تاریخ ۲۰/۳/۹۶ پایگاه های طرح سنجش ادارات آموزش وپرورش شاهین شهر ومیمه در دو دبستان فردوس در شاهین شهروامام موسی صدر در میمه جهت پذیرش نوآموزان بدو ورود به دبستان آغاز به فعالیت نمودند.در این پایگاه ها روزانه دانش آموزان پذیرش شده تحت معاینات مربوط به سنجش آمادگی تحصیلی قرار می گیرند وسپس با فرم نوبت دهی به واحدهای بهداشتی درمانی ارجاع می گردند.بر اساس دستورالعمل استانی ارجاع دانش آموزان به واحدهای بهداشتی درمانی خانوار محور می باشد بنابراین هر دانش آموز به نزدیک ترین واحد بهداشتی درمانی به منزل خود و به همراه سایر اعضای خانواده جهت دریافت خدمات غربالگری ارجاع می گردد،نوآموزان بر اساس شناسنامه سلامت ۵ خدمت شامل ارزیابی مقدماتی بر اساس سامانه سیب،واکسیناسیون،وارنیش فلوراید تراپی،آموزش چهره به چهره و گروهی و معاینات پزشکی رادریافت می نمایند.