previous pauseresume next

آگهی استعلام خرید خدمات و مزایده عمومی واحدها و مراکز بهداشت درمانی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه :

 

آگهی استعلام اجاره محل خدمات داروخانه مرکز درمانی شبانه روزی مسیبی گز

 

 

 

واحد برگزار کننده  استعلام: شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شاهین شهر ومیمه

موضوع استعلام : واگذاری  محل داروخانه مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی گز مستقر درمرکز جدید الاحداث مسیبی به صورت اجاره بهای ماهیانه

           مبلغ تضمین شرکت در استعلام: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

           نوع تضمین شرکت در استعلام: فیش واریز ی یا ضمانت نامه معتبربانکی

           مدت تضمین شرکت در استعلام : جهت ضمانت نامه بانکی سه ماه

            تاریخ توزیع اسناد استعلام: از روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۸ تا روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۲

            محل توزیع اسناد استعلام:

        ۱ ـ اصفهان –خیابان هزارجریب –دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-ستادمرکزی-ساختمان شماره ۳-طبقه اول –واحد کمیسیون مناقصات-اتاق ۲۰۲

  ۲ ـ شاهین شهر –بلوارطالقانی –فرعی ۹غربی-شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان شاهین شهر ومیمه –واحد امورقراردادها

           آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری: روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۷ به آدرس شاهین شهر –بلوارطالقانی –فرعی ۹غربی-شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان شاهین شهر ومیمه –واحد دبیرخانه

          زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۹ راس ساعت ۱۰صبح در دفتر مدیریت شبکه