previous pauseresume next

"اجرای طرح ناظم در منطقه تحت پوشش مرکز جامع سلامت خانه کارگر و گرگاب "

پیرو اجرای ششمین طرح ناظم در سال ۹۶ در تاریخ ۱۸/۵/۹۶ در منطقه تحت پوشش مرکز جامع سلامت خانه کارگر و گرگاب توسط گروه مهندسی بهداشت محیط متشکل از آقای مهندس آقادادی مدیرگروه ، آقایان مهندس  رشنوادی ، علیپور و خانمها مهندس قمبرپور، فقیه ، دارابی فرد، غلامی، کمالی ، شاه رجبیان ، مرادی ، سمانه آزادی و زهرا آزادی ، کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط ، در قالب ۵ تیم  اجرایی ۲  نفره اجرا و ضمن بازرسی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی  بشرح زیر اقدام گردید :

۱-     ۳۲ مورد مراکز تهیه و توزیع موادغذایی

۲-    ۴ مورد کلرسنجی

۳-    ۲ مورد نمونه برداری موادغذایی

۴-    ۱۰۰ کیلوگرم جمع آوری مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ گذشته

۵-    ۷۱ مورد آموزش چهره به چهره

۶-    ۶ مورد صدور اخطار غیربحرانی

۷-    ۲ مورد صدور اخطار تعطیل

۱ مورد ارجاع پرونده به مراجع قضایی