previous pauseresume next

اموزش سلامت

روشنک شریف زاده

سمت: مسوول واحد آموزش سلامت

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

 

شرح وظایف

- انجام نیازسنجی آموزشی بر اساس اولویت های سلامت شهرستان

-  طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نتایج حاصل از نیاز سنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در شهرستان

-  جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

-  جلب حمایت و مشارکت سازمان ها ، ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

- مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت ( از جمله جوامع ایمن ، مدارس مروج سلامت ، بیمارستان های مروج سلامت) در شهرستان

-  ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه شبکه و سایر سازمانها ، ادارات و نهادها در شهرستان

- آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در حوزه های آموزشی ، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

-  طراحی و مشارکت در اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم در شهرستان با استفاده از رویکرد های مناسب

- کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس ، محیط های کار ، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکانهای عمومی شهرستان

-  همکاری با سایر واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان در طراحی و اجرای مداخلات سلامت

-  طراحی و مشارکت در اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

-  حمایت از ایجاد و توسعه منابع علمی ، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

- جمع آوری ، تحلیل ، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیتهای آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه

- همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

-  مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح شهرستان