previous pauseresume next

باروری سالم

شرح وظایف:

۱- ترویج مفاهیم آموزشی در خصوص اهمیت ازدواج مناسب در سنین مناسب و اهمیت فرزندآوری سالم

۲- تلاش در جهت ارتقای آگاهی زوجین در ابتدای زندگی زناشویی با هدف ارتقای رضایتمندی از زندگی زناشویی

۳- مشاوره در راستای :

   . افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده

   . کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول

   . کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

   . کاهش بارداری های پرخطر

   . کاهش سقط غیرقانونی و غیرشرعی

۴- تامین خدمات باروری سالم در راستای سلامت مادر و کودک

۵- ارتقای دانش و نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعدکننده ناباروری

۶- تشخیص اولیه زوجین نابارور و ارجاع آنان به سطوح بالاتر

۷- ارتقا و بهبود شاخص های مرتبط با سلامت مادران و کودکان و تاکید بر فرزندآوری سالم