previous pauseresume next

برگزاری اولین کمیته جمعیتی با رویکرد فرهنگی در سال ۱۳۹۶

در تاریخ ۲۴/۰۲/۹۶اولین کمیته جمعیتی با رویکرد فرهنگی با حضور اعضاء ودستور کارهماهنگی هفته جمعیت ومهارتهای ارتباطی در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شاهین شهر ومیمه تشکیل گردید.در ابتدای جلسه خانم دکتراعتضادی رئیس مرکز بهداشت شهرستان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین دستورکار جلسه را اعلام نمودند.ایشان  هفته جمعیت  راکه از ۳۰ اردیبهشت شروع و تا ۵ خرداد ادامه دارد حائز اهمیت دانستند واز مدعوین دعوت کردند که در این هفته فعالیتهای مرتبط با افزایش نرخ باروری کلی را انجام و با شبکه بهداشت درمان در زمینه رسیدن به اهداف جمعیتی که مد نظر مقام معظم رهبری وسیاستهای جمعیتی کشور می باشد همکاری نمایند. در ادامه مسئول واحد سلامت خانواده اظهار داشتند  با توجه به دستور کار جلسه  در خصوص اعلام هفته جمعیت و اهمیت پرداختن به موضوع مهارتهای ارتباطی در تحکیم و پایداری بنیان خانواده  ، اشاره و  سپس ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل به  اقدامات شبکه بهداشت در جهت سیاستهای کلی جمعیت ازجمله  برگزاری همایش ازدواج شاد و پایدار با همکاری دانشگاه آزاد شاهین شهر در محل دانشگاه و  با حضور دانشجویان واستادان ،آموزشهای بین بخشی و توزیع کتابچه و بروشور های آموزشی در ادارات و بخش خصوصی، و اهمیت مشاوره به خانوارهای تک فرزند و بی فرزند و خانوارهای واجد شرایط فرزند آوری پرداختند .

در ادامه اعضای کمیته نظرات خود را در جهت هر چه بهتر برگزار شدن هفته جمعیت و پیشبرد هدف آموزش خانوارها در زمینه مهارتهای ارتباطی ارائه نمودند و جلسه با تصویب چند مصوبه به پایان رسید.