previous pauseresume next

برگزاری جشن روز عید غدیر

در این مراسم مدیریت محترم ،جناب آقای دکتر کمالی و سرکار خانم دکتر اعتضادی ،ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و روز پزشک و بهورز،در مورد مشاغل مقدس پزشکی و بهورزی سخنانی ایراد فرمودند.در پایان هدایایی به رسم یادبود به پزشکان و بهورزان و داروسازان اعطاءگردید.