previous pauseresume next

برگزاری همایش بهداشت حرفه ای و تقدیر از مدیران برتر صنایع تحت پوشش شهرستان شاهین شهر و میمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این جلسه که باحضور فرماندار محترم شهرستان، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه،  مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان،  معاونت محترم بهداشتی  و کلیه روسای محترم ادارات شهرستان برگزار شد.ضمن ارائه گزارشی از عملکرد واحد بهداشت حر فه ای و امار و اطلاعات مربوطه در سطح جهانی و ایران و هزینه های اقتصادی ناشی از آسیبهای شغلی و تاکید فرماندار محترم و دیگر مسئولین بر اهمیت بهداشت حر فه ای در پایان با اهداء لوح سپاس از مدیران برتر تقدیر بعمل آمد.