previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی آسیبهای قابل پیشگیری کودکان

در این جلسه ضمن ارائه آموزش در خصوص آسیبهای قابل پیشگیری در کودکان در خصوص آموزش احیا نیز توسط کارشناس محترم فوریتهای پزشکی جناب آقای راست بودی مطالب لازم ارائه شد.