previous pauseresume next

"برگزاری کارگاه آموزشی بیماری های واگیر دار شایع"

در تاریخ ۹۶/۴/۱۴ کارگاه آموزشی بیماری های واگیر دار شایع جهت بهورزان  برگزار گردید در این کارگاه آموزشی ابتدا خانم امینیان کارشناس بیماری های واگیر در خصوص بیماری های منتقله بین انسان و حیوان و نیز بیماری های ایدز و آمیزشی و سپس آقای محمدی کارشناس مسئول واحد بیماری ها در خصوص بیماری های منتقله از راه آب و غذا ،مالاریا و پدیکلوز مطالبی ارائه نمودند در ادامه آقای فضائلی کارشناس مسئول بیماری های واگیر در خصوص آنفلونزای پرندگان و بیماری های قابل پیشگیری با واکسن مطالب آموزشی ارائه کردند و در پایان از بهورزان پس آزمون گرفته شد.