previous pauseresume next

بهداشت حرفه ای

 

مهندس رحمان ثنایی

سمت: کارشناس مسوول بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت حرفه ای

 

شرح وظایف

 - شناسایی کلیه واحد های صنعتی ، کارگاهی ، خانگی ، دامداری وکشاورزی موجود در سطح شهرستان

- بازرسی از کلیه صنایع و کارگاه های موجود در سطح شهرستان و تشکیل پرونده بهداشتی برای این کارگاه ها

- به کارگیری کارشناسان بهداشت حرفه ای در صنایع مشمول شهرستان

- نظارت بر نحوه تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشتکار تشکیل شده در صنایع تحت پوشش شهرستان

- نظارت بر نحوه انجام معاینات شغلی در تماس واحد های صنعتی مو جود در سطح شهرستان

- نظارت بر نحوه ارزیابی عوامل زیانبار در محیط کار در صنایع تحت پوشش شهرستان

- نظارت بر نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه ای توسط بهورزان شامل قالیبافان، کشاورزان، دامداران و صنوف خدمات

- اجرای فعالیت های آموزشی  در سطح شمالی کارخانه ها و صنایع شهرستان

 - نظارت بر نحوه اجرای طرح های کشوری از جمله ارزیابی ارگونومی ، راههای پیشگیری از ایدز و ... در سطح صنایع شهرستان

- اجرای طرح پیشگیری از سیسکیوزیس در سطح صنایع شمول شهرستان

- مشارکت با اداره کار و امور اجتماعی شهرستان در خصوص احرای طرح تعیین سخت و زمان آور

 

 

                        وضعیت پرسنلی واحد بهداشت حرفه ای  

    وضعیت پرسنلی واحد بهداشت حرفه ای  

ردیف 

نام نام خانوادگی

محل فعالیت

مدرک تحصیلی

۱

رحمان ثنایی

ستاد شبکه

کارشناس بهداشت حرفه ای

۲

لهراسب نامداری

ستاد شبکه

کارشناس بهداشت حرفه ای

۳

ابراهیم سلیمانی

مرکز سرخوش 

 کاردان بهداشت حرفه ای

۴

عباس بزرگی 

مرکز وزوان

کاردان بهداشت حرفه ای

۵

حمید رضا خدادوست

مرکز لایبید

کاردان بهداشت حرفه ای

۶

فتانه  چاپاریان

مرکز مخابرات

کارشناس  بهداشت حرفه ای

۷

بتول رحمتی

 مرکز گز

کارشناس بهداشت حرفه ای

۸