previous pauseresume next

درآمد

نازیلا شینی میرزا

سمت : مسئول واحد درآمد

مدرک تحصیلی: کارشناس مدارک پزشکی

 

رسول رمضانی

سمت: کارشناس واحد درآمد

مدرک تحصیلی: کارشناس زمین شناسی

 

شرح وظایف

- نظارت و کنترل بر وصول درآمد های حاصل از ارائه خدمات بهداشتی درمانی در مراکز تحت پوشش

- نظارت و کنترل بر وصول درامدهای نقدی و غیر نقدی بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه

- نظارت و کنترل بر درآمدهای نقدی آزمایشگاه ازدواج و مرکز MMT

- تنظیم و ارسال اسناد بیمه های طرف های قرارداد و پیگیری بر وصول در آمد های حاصلی

- اعلام تعرفه های سالیانه خدمات تشخیصی و درمانی به مراکز تحت پوشش و نظارت بر حسن اجرای آن

- تلاش و پیگیری در جهت کاهش و رفع کسورات نسخ و اسناد مربوطه

- نظارت و کنترل بر وصول در آمد های حاصل از فعالیت واحد های استیجاری بر اساس مفاد قانونی قراردادها

- آموزش مداوم پرسنل صندوق و پذیرش مراکز در جهت ارتقائ اطلاعات مربوط به نحوه کار با رایانه و ارتباط صحیح با ارباب رجوع

- تهیه و تنظیم تراز عملیاتی مالی بر اساس سیستم نوین دانشگاه