previous pauseresume next

روز جهانی هپاتیت

در این پایگاه سیاری علاوه بر مشاوره هپاتیت و ایدز که توسط خانم امینیان کارشناس بیماریهای واگیر صورت گرفت دو تن از مراقبین سلامت (خانم بیدرام و خانم امیری)از ۵۷ نفر از داوطلبین تست رپیدHIV گرفتند.