previous pauseresume next

فرآیندهای محیط

 

فرآیندها

دریافت فایل

صدور مجوز وسائط نقلیه حمل و نقل مواد غذایی

pdf1

رسیدگی به شکایات در خصوص مسائل بهداشتی ( دامداریها)

pdf1

بهسازی محیط روستاها

pdf1

چگونگی اجرای برنامه کنترل مواد غذایی ( اجرای قانون ماده ۱۴ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی)

pdf1

چگونگی اجرای برنامه کنترل شیمایی آب آشامیدنی

pdf1

کنترل باکتریولوژی آب آشامدینی

pdf1

قطع یا برقراری سهمیه آرد

pdf1

چگونگی صدور یا تمدید صلاحیت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

pdf1

چگونگی صدور یا تمدید مجوز مهد کودک

pdf1