previous pauseresume next

مرکز درمان

مسوول مرکز         دکتر مسعود پور مهراب        

روانشناس             افسانه کمائی         

پرستار                   مهین ارمغان           

پذیرش                  داریوش پنجه علی    

 

تاریخچه مرکز MMT:

مرکز MMT در سال ۱۳۸۵ در شاهین شهر، خیابان شهید مطهری راه اندازی گردید و در سال ۸۶ به مرکز بهداشتی درمانی واقع در خیابان حافظ شمالی فرعی ۱۲ غربی نقل مکان نمود.

 

شرح وظایف مرکز MMT:

- پذیرش بیمار

- ویزیت پزشک

- انجام آزمایشات

- تشکیل پرونده

- تجویز داروی متادون توسط پزشک

- تشکیل پرونده توسط روانشناس و مصاحبه اولیه ( برگزاری آموزشهای گروه درمانی، خانواده درمانی، جلسات ماتریکس، مشاورات فردی، جلسات ریلکسشن)

- ارائه دارو توسط پرستار، ثبت در پرونده بیمار و دفاتر مخصوص