previous pauseresume next

مورخ ۲۵/۵/۹۶مرحله سیزدهم طرح حمایت تغذیه ای از مادران باردار نیازمند دچار سوئ تغذیه

شامل همه گروههای مواد غذایی (لبنی ،پروتئین،حبوبات ،غلات،و.....)بوده  و بین مادران باردار شهرستان توزیع گردید هدف از اجرای این طرح ارتقاء سطح سلامت مادران باردار نیازمندساکن در مناطق روستایی می باشد،سبد غذایی.