previous pauseresume next

نظارت بر درمان

ژیلا شینی میرزا

سمت: مسوول واحد نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

علی حمزه ای

سمت: کارشناس نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

اشرف متقی

سمت: کارشناس نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف

- نظارت بر مطب های بخش خصوصی پزشکان عمومی

- نظارت بر مطب های بخش خصوصی متخصصان

- نظارت بر مطب های بخش خصوصی دندانپزشکان

- نظارت بر واحد تزریقات و پانسمان مطب های بخش خصوصی

- نظارت بر دفاتر کار مامایی

- نظارت بر دفاتر کار شنوایی سنجی

- نظارت بر دفاتر کار بینایی سنجی

- نظارت بر دفاتر کار گفتار درمانی

- نظارت بر دفاتر کار تغذیه

- نظارت بر مراکز و موسسات پزشکی رادیولوژی

- نظارت بر مراکز و موسسات پزشکی  فیزیوتراپی

- نظارت بر مراکز و موسسات پزشکی  کاردرمانی

- نظارت بر مراکز و موسسات پزشکی درمان سوء مصرف مواد دولتی و خصوصی

- نظارت بر مراکز و موسسات پزشکی  ساخت و فروش عینک

- نظارت بر درمانگاههای عمومی و تخصصی سطح شهر

- نظارت بر آزمایشگاهها

- نظارت بر بیمارستانها

- نظارت و صدور موافقت جهت احداث مراکز و موسسات درمانی

- صدور موافقت و تاییدیه مراکز درمانی فوق جهت تمدید اعتبار پروانه

- نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های وزارت متبوع در بخش خصوصی و برخورد قانونی با متخلفان

- پیگیری امور مداخله در درمان

- پیگیری رفع مشکلات و نواقص مراکز درمانی فوق طی مراتب اداری و در نهایت از طریق مراجع قانونی

- پیگیری امور تبلیغاتی غیرمجاز و گمراه کننده

- صدور گواهی فعالیت پزشکان و متخصصین در بخش خصوصی

- رسیدگی به شکایات مردمی

- ثبت آمار ها و بازدیدها در دفاتر مخصوص

- ثبت گزارشات و بایگانی در پرونده ها

- پیگیری دستورالعمل ها و آیین نامه های واصله از وزارت متبوع

- برگزاری جلسات مذاکره و کمیته های نظارت بردرمان

- برگزاری جلسات آموزشی مدون و ... برای پزشکان، دندانپزشکان و پرسنل شبکه