previous pauseresume next

هما زرین

سمت:  مسوول مشارکت مردمی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف

- شرکت در شوراهای بهداشتی با توجه به شرایط و وضعیت خاص برنامه های جلب مشارکت جامعه

-ایجادهماهنگی های لازم و همکاری با سایر واحدهای تابعه شهرستان در جهت برنامهریزی و تعیین اولویت در خصوص برنامه هایی که نیاز به مشارکت مردمی دارند.

-پیگیری لازم در خصوص ایجاد تسهیلات جهت توانمند سازی رابطین

-توجیه، شناساندن برنامه رابطین بهداشتی به پزشکان و پرسنل جدید الورود

-هماهنگی و برنامه ریزی روز جهانی داوطلب بهداشتی

-نظارت بر طرح انتخاب رابط توسط رابط مربی –رابط تخصصی در سطح شهرستان

-کسب اطلاعات جمعیتی در مورد مناطق تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان با توجه به اهداف برنامه و چگونگی اجرای آن

- تجزیه، تحلیل، کنترل و تهیه آمار جلب مشارکت جامعه بر اساس برنامه های تعیین شده

-برنامهریزی در جهت شناساندن طرح جلب مشارکت در بخشهای مختلف توسعه بر اساس خطمشی های تعیین شده، ایجاد و تقویت انگیزه برای تداوم مشارکت مردم

-تشکیل کارگاههای آموزشی و بازآموزی شیوه نوین آموزشی

-نظارت و پایش و ارزیابی کلاسهای آموزشی رابطین بهداشتی در مراکز