previous pauseresume next

کارگاه آموزشی بیماری های اولویت دار واگیر جهت کلیه پزشکان محترم مراکز شهری و روستایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابتدا آقای محمدی مسئول محترم واحد مبارزه با بیماری ها در خصوص مراقبت از بیماریهای  مالاریا و پدیکلوز ،سپس سرکار خانم دکتر حقیقت پزشک  محترم اپیدمیولوژیست  در باره آموزش  و مراقبت از بیماریهای سل و جذام مطالب آموزشی ارائه نمودند سپس سرکار خانم امینیان کارشناس واگیر مطالب آموزشی در خصوص پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به نوزاد،پیشگیری، کنترل و درمان بیماری هپاتیت (SHEP)، آموزش و مراقبت از بیماریهای زئونوز با الویت بیماری زئونوز شایع شهرستان مطالبی ارائه نمودند در پایان از کلیه مدعوین پس آزمون گرفته شد.