previous pauseresume next

گزارش برنامه غربالگری هیپوتیروئید نوزادان در سال ۹۶

پوشش ۱۰۰ درصدی برنامه،رساندن تعداد نمونه نامناسب به صفر و مراقبت کلیه بیماران شناسایی شده از نقاط قوت برنامه در سال ۹۶ بوده است همچنین عدم توجه  برخی از خانواده ها در مورد لزوم مراجعه بعدی جهت نمونه گیری مجدد در نوزادانی که اندیکاسیون تکرار آزمایش دارند را یکی از چالش های برنامه عنوان نمودند.

ایشان در ادامه امضای تفاهم نامه با اداره بهزیستی شهرستان جهت ادغام برنامه شنوایی سنجی در برنامه های غربالگری کودکان را از الویت های شبکه بهداشت شهرستان در سال ۹۷ بیان نمودند.